•  0850 255 5 505  
  •  info@bimepdanismanlik.com.tr


BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK YATIRIMLARINDA

İNŞAAT MAKİNE ve EKİPMAN ALIMLARINA % 50 HİBE 


BAŞVURU YERİ,ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR

1.1)Başvurunun Yeri ve Zamanı

Tebliğde belirtilmiş olan hibe konularında başvuru yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımını  yapacağı  yerdeki il müdürlüğüne başvuru yapacaktır.


Başvurular 1 - 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

1.2)Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir ve Başvuruda Aranacak Şartlar

Kararda belirtilen yatırım konuları için kararın yayımlandığı tarihte (21 Mayıs 2021) işletmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az 1 yıldır aktif olan, gerçek kişiler ve aşağıda detayları verilmiş olan tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.
a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler,
b) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişilik olarak başvurabilirler.


Söz konusu birliklerin/şirketlerin birinci fıkradaki şartları sağlayan ve tüzel kişilikleri adına kurulu işletmelerinin olmaması durumunda birlik/şirket yönetim kurulu üyelerinden en az bir kişinin bu şartı sağlaması yeterlidir. Belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler. Kuruluşların, proje başvurusu, hibe taahhütnamesinin imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yönetim kurulundan son başvuru tarihinden önce yetki almış ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.
Tüm hibe konularına yönelik başvurularda, başvuran gerçek kişilerin kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi yerine getirmedikleri ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız oldukları, gerçek ve tüzel kişilerin başvuru aşamasında kamudan bağımsız olduklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesini başvuru ekinde sunmaları gerekir.


Yatırımcılar Bakanlık kayıt sistemlerine Karar’ın yayımlandığı tarih itibari ile bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi ve çadır alacak olanlar ise göçer hayvancılık yaptıklarına dair güncel belgelerini mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.


2.1.Yatırım Konularına Göre Hibe Desteği Uygulanacak İller

Hibe programı tüm illerde (81 il) uygulanır. Ancak Genel Müdürlük bölgesel gelişmişlik farklılıkları, illerin hayvan miktarı, mera potansiyeli ve yem bitkileri ekilişleri gibi kriterlere göre, gerek başvuru alınması ve gerekse başvuruların değerlendirilmesinde program illerini belirleyebilir.

2.2.Destekleme Konuları ve Hibe Oranları


2021 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesinde aşağıda belirtilen konularda ve oranlarda hibe uygulanır.

 

 
Yatırım Konuları     Hibe Oranı (%)
İNŞAAT                  %  50
Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite
artırımı / rehabilitasyonu,                                 
ÇADIR ALIMI         %  50
Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı                  
MAKİNE ALET ve EKİPMAN ALIMI  % 50
Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi,
seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı,
hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk,       
 
2.3.Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar

Hibe Programı kapsamında başvurusu onaylanan gerçek ve tüzel kişiler; büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu,aşağıda diğer bölümlerde açıklandığı şekilde hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımı yatırımlarında, üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.
 
 
2.4.Yatırımlarda Desteklenme Kaynağının Planlanması 
Kaynak dağılımının düzenlenmesinde Genel Müdürlük yetkilidir.


2.5.Yatırım Konuları ve Alternatifleri, Desteklemeden Yararlanma

2.5.1.Yatırım Konuları ve Alternatifleri
 
Başvurular; büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımını kapsayacak şekilde yapılabilecektir.

Kapasite artırımı/rehabilitasyonu için yapılan başvurularda tebliğde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, yapacağı yatırımı ihtiva eden mimari proje ile başvuruyu yaparak, inşaat işlerini gerektiği şekilde tamamladıktan sonra yatırıma ait hibeden yararlanabilir. İşletmelerin kapasite artırımı/rehabilitasyonuna ait teknik şartları taşıyıp taşımadığı İl Proje Yürütme Birimi’nin yapacağı kontrolle belirlenir.

İnşaat yapımı başvurularında işletme tescil belgesindeki faaliyet alanına göre, ahır veya ağıl yapımına, kapasite artırımı/rehabilitasyonu konuları için başvuru yapılabilir.

Başvurularda,yeni inşaat yapımı,kapasite artırımı/rehabilitasyonu yatırımlarında birlikte ahır yatırımının bir parçası olarak gübre sıyırıcısı sisteminin de satın alınması ve ahır içerisinde montajı zorunludur.

Diğer makine alet-ekipmanlar; yem hazırlama makinesi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi ve otomatik suluk alımları ise başvuru koşullarını karşılamak kaydıyla bağımsız olarak ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere hepsi satın alınabilecektir.


Yukarıdaki yatırım alternatifleri çerçevesinde; biyogüvenlik tedbirleri uyarınca inşaat yapımı işlerinde gübre çukuru yapımı, gübre sıyırıcısı alanı ve kapı önlerinde dezenfeksiyon alanı kesinlikle zorunludur. Yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş için yıkama ünitesi inşaatları, birlikte veya tek bir ünite olarak yapımı isteğe bağlı olup, belirlenmiş olan üst limitler dahilinde birlikte değerlendirilecek olup hibe ödemeleri de bu çerçevede yapılacaktır.
       
 
2.5.2.Desteklemeden Yararlanma

Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve termin planı süresinde(tebliğde belirtildiği gibi 30 Kasım 2021 son tamamlanma tarihinde) yatırımını tamamlayan yatırımcılar yatırım konusu hibelerin her birinden bir kez yararlandırılırlar. 


Projeden tüzel kişi ortağı olarak yararlanan gerçek kişi, tüzel kişilik ortaklığından ayrılsa dahi aynı konudaki yatırımdan yararlanamazlar.

Ayrıca tüzel kişi ortaklarının tüzel kişi olması halinde de tüzel kişi ortaklar ayrı olarak hibe başvurusunda bulunamazlar.

Son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021


Detaylı Bilgi ve Online Danışmanlık

Uzmana Danışın

Randevu Al

Çağrı Merkezi
0850 255 5 505

Paylaş

wp
wp
wp