•  0850 255 5 505  
  •  info@bimepdanismanlik.com.tr

PATENT,FAYDALI MODEL,ENDÜSTRİYEL TASARIM,

YURTDIŞI MARKA TESCİL 


BAŞVURU ve TESCİL GİDERLERİ BELİRLENEN LİMİTLER DAHİLİNDE  KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR.


KOSGEB destekleri  tescil  işlemleri  ile birlikte tarafımızdan yapılmaktadır.


MARKA - PATENT - FAYDALI MODEL  - ENDÜSTRİYEL TASARIM


MARKA


Sizin olan sizde kalsın...

Elinizden kaçırmayın...


Marka genel bir tanımla;bir işletmenin piyasada var olan,mal veya hizmetlerini

başka bir firmanın mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir.

Bu işaretler,kişi adları dâhil,sözcükler,şekiller,harfler,

sayılar,renk kombinasyonları veya bütün bu işaretlerin kombinasyonları,marka

olabilecek işaretlerdir diyebiliriz.

Marka,ürünün satış adı,piyasada aranma ve tanıma aracıdır.İşletmenin,

potansiyel sermayesidir.


Markamı Neden Tescil Ettirmeliyim?


Günümüzde marka,reklam ve pazarlamanın önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Markaların korunması ulusal ve uluslararası alanda ticarette ve sınai

ilişkilerde büyük önem taşımakta ve günümüzde elektronik ticaret sayesinde

büyük alıcı kitlesine ulaşmak,pazara sunulan mal ve hizmetin toplum

tarafından bilinmesinde etkili olan ve önemi her geçen gün artan

bir konum kazanmıştır.


Marka Tescil İle Sağlanan Haklar


Ticaret alanında kullandığınız markanızı,kendi tekeliniz altında

olmasını sağlarsınız

Markanız değerli bir aktiftir,teminat olarak gösterebilirsiniz 

•Markanıza Lisans hakkı vererek ek gelir elde edebilirsiniz
•Markanızın aynısının ve/veya benzerlerinin, başkaları tarafından

kullanılarak haksız rekabet ortamının doğmasını önlersiniz 

•Başkalarının kötü niyetli yaklaşımlarını önlersiniz 
•İzinsiz kullananlara karşı hukuki işlemlere başvuru yapma hakkını

elde edersiniz 
Haksız kullanımdan dolayı, maddi manevi tazminat davası açma hakkını

elde  edersiniz 

•Haksız kullanımdan dolayı, piyasadan ürünleri toplatabilir;ithalatına

ve ihracatına engel olabilir; katalog,broşür,tabela gibi tanıtım ve

iş evraklarında kullanılmasına engel olabilirsiniz 
•Başkalarının size karşı hukuki yaptırımları ile karşı karşıya kalmazsınız. 
•Markanız devir edebilir ve mirasa,hacize konu olabilir


Marka Hangi Hallerde Kullanılmış Sayılır

•Markanızın ayırt edici özelliği değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması 
•İzin verilerek başkası tarafından kullanılması 
•Markayı taşıyan malın ithali 
•İhracat amacıyla mal ya da ambalajında kullanılması

Bir markanın tescil tarihinden itibaren,beş yıl içinde listesinde yazılı mallar

ya da hizmetlerde kullanılması zorunluluğu vardır.

Markanın kullanılmadığı mal veya hizmetler için, istek üzerine mahkemece 

iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.


Marka Hakkının İhlali Başka Markayı Kullanma

Durumunda verilebilecek Cezalar


•Hapis cezası 
•Para cezası 
•İş yerinin kapatılması ve ticaretten men edilmesi PATENT & FAYDALI MODEL

Ben buldum diyebilmek için fikirlerinizi koruyun..!


Günümüzün teknolojisi hızla gelişmekte ve buna paralel toplum hayat stilini değiştirmektedir.Teknolojinin tarım dahil tüm sanayi kollarında yapılan teknik konulardaki çözümlerini buluş olarak adlandırabiliriz.Buluşların korunması ise

Patent ve Faydalı model olarak adlandırılır.


Ülkemizde,Patent ve Faydalı Modeller,551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri çerçevesinde koruma sağlamaktadır.

551 sayılı KHK uyarınca,

•Yenilik 
•Buluş basamağı 
•Sanayiye uygulanabilirlik

Nitelikte olan buluşlara patent belgesi verilerek korunur. 

İlgili Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde aşağıdaki

belirtilen konular,Patent /Faydalı Model olarak kabul edilmezler.

a-Keşifler,bilimsel teoriler,matematik metotları 
b-Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar 
c-Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,

bilgisayar yazılımları 

d-İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile

insan,hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri 

Patent/Faydalı Model verilerek korunmayacak buluşlar: 

a-Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. 
b-Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan

bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Patent/Faydalı Model Karşılaştırması

Patent
• Yenilik 
• Buluş basamağı 
• Sanayiye uygulanabilirlik 
• Usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler 
• Kimyasal maddeler 
• İncelemeli patent 20 yıl koruma 
• İncelemesiz patent 7 yıl koruma 
• Araştırma yapılır ve
• İnceleme yapılır 

Faydalı Model 
• Yenilik
• Sanayiye uygulanabilirlik 
• 10 yıl koruma 
• Araştırma yapılmaz ve
• İnceleme yapılmaz.

Patent Tescilindeki Süreçler

• Patent başvuru 
• Şekli kontrol 
• Araştırma 
• Yayın 
• Görüş bildirme (itiraz olursa) 
• Sistem tercihi (2 şekilde tercih yapılır)

İncelemesiz Patent

Patent müracaatı yapılıp, araştırma aşaması geçildikten sonra araştırma

raporu gönderilmektedir.Araştırma neticesinde, başvuru sahibi inceleme talep 

edip, incelemeli patent alabileceği gibi inceleme talep etmeyip,

7 yıl koruma süresi olan incelemesiz patent de alabilmektedir. 


İncelemeli Patent

Uluslararası anlamda araştırması yapılmış, yeni, sanayiye uygulanabilir,

tekniğin bilinen durumunu aşan ve incelemeden geçmiş olan patentler

incelemeli patenttir.

Belge

Faydalı Model Tescilindeki Süreçler

• Faydalı Model başvurusu 
• Şekli kontrol 
• Yayın 
• İtiraz (olursa) 
• Belge

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Gelişen toplumlarda, görsellik ve estetik önem kazanmaktadır.

Tüketicilerin ürün tercihlerinde, marka, fiyat gibi unsurların yanı sıra

ürünlerin tasarımı da etkili olabilmektedir. 

Bir ürünün tümü veya parçası, üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk,

doku gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin

oluşturduğu özellikleri, Endüstriyel Tasarım olarak tanımlanabilmektedir.

Bir ürünün dış görüntüsü de diyebiliriz.

Endüstriyel Tasarımın tescilinde dikkate alınması gereken hususlar,

Yenilik: Bir tasarım dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış

ise o tasarım yeni kabul edilir.

Ayırt edici özelliğinin olması gerekmektedir:

Bir tasarımın ayırt edici özelliğinin olması; bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı

üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle

bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık

olması anlamındadır.

Tescil Süreci

Endüstriyel Tasarım Başvurusu Türk Patent Enstitüsü'nün ilgili dairesi

tarafından şekli şartlar açısından incelenir. Herhangi bir eksiklik

bulunmaması durumunda aylık olarak yayınlanan Resmi Endüstriyel

Tasarımlar Bülteninde ilan edilerek, üçüncü kişilerin görüşlerine açılmaktadır.

İlan süreci altı aydır. Eksiklik bulunması halinde eksikliğin tamamlanması

için bildirimde bulunulur.

İlana çıkan başvuruya üçüncü kişilerin yapacakları itirazları, açık gerekçelere

ve delillere dayandırılması gerekir. Yapılan itirazlar Türk Patent Enstitüsü

tarafından incelenerek karar verilir ve yayınlanan tasarım tescillerinin kısmen

veya tamamen iptali söz konusu olabilir.

Hakkın Kapsamı

Tescil edilen tasarımlar,beş yıllık koruma süresiyle tescil edilir.Her beş yılda

bir yenilenerek,yirmi beş yıla kadar koruması uzatılabilir.

Tasarım hakkı sahibinin izni olmadıkça, üçüncü kişiler,

tasarımın uygulandığı ürünü;

-Üretemez,

-Piyasaya süremez,

-Satamaz,

-Sözleşme yapamaz,

-İthal edemez,

-Ticari amaçla kullanamaz veya bu amaçla elinde bulunduramaz.


Tescil sonrası hukuki konular

• Lisan 

• Devir

• İntikal

• Birleşme

• Yenileme

• Rehin, haciz

• Adres

• Unvan

• Nevi değişiklikleriDetaylı Bilgi ve Online Danışmanlık

Uzmana Danışın

Randevu Al

Çağrı Merkezi
0850 255 5 505wp
wp
wp